1. TopFreeGame
  2. Kimono Girl Dress Up

Kimono Girl Dress Up

Dress Up Games Make Up Games 1 Player Games Girl Games

Dress up this girl in your favorite kimono.


Alternative content

Get Adobe Flash player


Play Kimono Girl Dress Up Full Screen

Kimono Girl Dress Up (Full Screen Play)

Kimono Girl Dress Up Game Controls

Use Mouse to interact.